Menu

VOORWAARDEN ACTIE [‘Lipton Terras Quiz’]

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie [‘Lipton Terras Quiz’], hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’. 

Artikel 1          Algemeen

1.      Ieder horeca bedrijf met terras gevestigd in Nederland is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Om deel te nemen aan deze Actie ten behoeve van een horeca bedrijf dient men een minimumleeftijd te hebben van 18 te hebben.

2.      Horecalocaties met terras mogen deelnemen aan deze actie als ze in het afgelopen jaar Lipton Ice Tea hebben afgenomen, zich als bedrijf hebben aangemeld via een Unilever field medewerker, Unilever sales support of Unileverpartners.nl, zich actief inzetten tijdens de actieperiode door het zichtbaar plaatsen van verkoopondersteunend materiaal op het terras om het voor consumenten makkelijk te maken deel te nemen aan de actie.

3.      Deelname aan de Actie is gratis.

4.      Deze actievoorwaarden zijn te vinden op [https://www.unileverpartners.nl/Verkoopondersteuning/terras/Lipton-Terras-Quiz.html]

5.       Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever bij deze Actie ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

6.       Medewerkers en eigenar(en) van de horecalocaties zijn uitgesloten van deelname aan de quiz.

7.       Horecalocaties met terras kunnen slechts een keer een prijs winnen tijdens de actieperiode.

8.       Horeca terras locaties nemen individueel deel aan de actie (horecabedrijven met meerdere locaties (keten) spelen per locatie onafhankelijk mee)

9.       Gewonnen prijzen worden aan deelnemende horecalocaties met terras uitgereikt.

 

Artikel 2          Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.      Deze actie loopt van [10 juni t/m [27 augustus 2021].

2.      Deelname aan de Actie kan door horecalocaties met terras  die zich hebben aangemeld via Unilever field medewerkers, Unilever sales support of https://www.unileverpartners.nl/Verkoopondersteuning/terras/Lipton-Terras-Quiz.html. Horecalocaties ontvangen verkoopondersteunende materialen om op hun terras te zetten om het voor de consument mogelijk te maken deel te nemen aan de activatie. De materialen: reusable vilt, tafelkaart (voor in een menukaarthouder) en sticker zijn voorzien van een QR code. Het scannen van de QR code of het volgen van de link neemt de consument mee naar de inschrijfpagina van de Lipton Terras Quiz, waar de consument zijn/haar gegevens invult en het spel kan starten. Hoe vaker de Lipton Terras Quiz gespeeld wordt op het terras door de consument, hoe meer kans de terraslocatie maakt op het winnen van een prijs. Het aantal quiz-spellen dat gespeeld wordt door consumenten per terras locatie wordt per week bij elkaar opgeteld om zo een highscore te vormen.  Op deze manier kan de ondernemer en/of zijn/haar terras medewerkers de score per week inzien op  https://www.unileverpartners.nl/Verkoopondersteuning/terras/Lipton-Terras-Quiz.html en bijhouden hoe ze scoren ten op zichte van andere deelnemende horecalocaties met terras in de buurt. Voor deelnemende consumenten kan er slechts 1 prijs per team worden gewonnen. Voor deelnemende horecalocaties met terras geldt dat er slecht 1 prijs kan worden gewoon per locatie. Wanneer een horecalocatie met terras een prijs heeft gewonnen kan deze niet nogmaals een prijs winnen.

3.      Deelnemende terrassen worden gesegmenteerd in 3 categorieën:

Klein terras: tot 50 zitplaatsen

Middel terras: 50 tot 150 zitplaatsen

Groot terras: 150 zitplaatsen of meer

Artikel 3          Prijzen

1.   De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijzen                                                              

aantal

contante waarde      

totale contante waarde

[Lipton ‘best in class op het terras training’]

[3]

€  [435,- per horeca bedrijf]

€  [1305]

Bijdrage personeelsuitje Downunder

[3]

€  [30,- per persoon tot max 50 medewerkers]

€  [1500]

Bijdrage personeelsuitje Wipeout

[3]

€  [30,- per persoon tot max 50 medewerkers]

€  [1500]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Totaal aantal: 9 prijzen (3 prijzen beschikbaar per segment)  
Totale contante waarde: €[4305 ]

 

De deelnemer (terras locatie) aan de Actie maakt kans op 1 prijs.

Terras locaties gaan onderling de strijd aan met elkaar en zijn verdeeld over 3 segmenten.

Klein terras: tot 50 zitplaatsen

Middel terras: 50 tot 150 zitplaatsen

Groot terras: 150 zitplaatsen en meer

In iedere segmentatie is er sprake van een top 3 prijzen die gewonnen kunnen worden (max 1 per terras locatie).

Per segmentatie zien de top 3 prijzen er als volgt uit:

1.      Lipton ‘best in class op het terras’ training

2.      Bijdrage personeelsuitje Downunder

3.      Bijdrage personeelsuitje Wipeout  


De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € [4305].

De prijzen worden ter beschikking gesteld door Unilever.

2.   Alle prijzen zijn horeca terras locatie gebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

3.   Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

 

Artikel 4          Aanwijzing van de winnaars

1.      De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) worden bepaald door een eindstand op het terras scorebord op Unileverpartners.nl (data afkomstig van Qualifio) en Unilever zal uiterlijk [10 september]2021 de winnaar(s) van de actie bepalen en daarbij, onder meer, letten op eindscore aantal gespeelde quizzen op de terras locatie.

2.      Het is niet mogelijk om per terras locatie meer dan een prijs te winnen

3.      Indien een terras locatie één van bovengenoemde prijzen wint, wordt deze uitgesloten van verdere kansen op het winnen van prijzen. Deelname van de Actie kan wel, maar er kan geen prijs meer gewonnen worden.

4.      Individuele terras locatie scores zullen op het leaderboard van het spel worden vermeld op https://www.unileverpartners.nl/Verkoopondersteuning/terras/Lipton-Terras-Quiz.html . Dit gebeurd met naam van het horecabedrijf (terras locatie), naam stad/dorp en het aantal gespeelde quizzen. Het leaderboard bevat de top-200 scores.

5.      Indien de individuele terras locatie scores gelijk zijn aan het einde van de activatie periode, zal er worden gekeken naar de datum waarop de score is gehaald. De terras locatie die als eerste de score heeft gehaald, zal dan als winnaar worden aangewezen.

6.      Met de winnaars van de Actie zal uiterlijk 10 september 2021contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs,

7.      Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen kalenderjaar 2021 is ingepland door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.

8.      Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 5               Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.      U erkent dat deelname aan de Actie en de prijzen geheel voor eigen risico is en zult de personen die via u deelnemen aan een gewonnen prijs hier ook van te voren over informeren..

2.      Indien voor deelname aan deze Actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeert u dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.

3.      Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

-        de door haar uitgekeerde prijzen en deelname aan de prijzen;

-        het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

-        het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 6          Auteursrechten en medewerking

1.      Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

2.      De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

3.      Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

 

Artikel 7          Persoonlijke gegevens

1.      Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.). Aanmeldingen conform voorwaarden vermeld op Unileverpartners.nl

2.      Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.

3.      Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever (unileverpartners.nl).

 

Artikel 8          Rechten Unilever

1.      Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2.      In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 9          Contact/Klachten

1.      Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:

Per e-mail: verkoop.binnendienst@unilever.com

Telefonisch : +31 (0)10 439 4786

 

 

Artikel 10         Diversen

1.      Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2.      Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3.      Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.